Pakalpojuma nosacījumi

DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju, pamatojoties uz pārdevēja piedāvājumu Internetā, un patērētāja noformēto pasūtījumu interneta veikalā / interneta mājas lapā  / (un pēc tam saņemot apstiprinājumu) (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta pirmā daļa). Galvenā distances līguma pazīme ir tāda, ka līgums tiek noslēgts abām pusēm klāt neesot - ar distances saziņas līdzekļu starpniecību. Līdz ar to patērētājam nav iespējams izvēlēto preci vai pakalpojumu pārbaudīt un izvērtēt tā atbilstību patērētāja vēlmēm. Saskaņā ar Latvijas Republikas 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu", turpmāk tekstā – Noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta 4.daļu, 9.punktu patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu, ievērojot Noteikumos minētās prasības. Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības patērētājs nevarat izmantot: ja jūs iegādājaties lietas, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja individuāla pasūtījuma (piemēram, personālais dators).

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta 6.daļu nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, saglabājot preces oriģinālo iepakojumu ar uz tā izvietotajām preču atšķirības zīmēm (sērijas numurs, preču kods, partijas nr utt.).

Saskaņā ar iepriekš minēto SIA 1tehnika.lv ir tiesības realizēt atteikuma tiesības:

1. ja patērētājs ir bojājis preces oriģinālo iepakojumu tiktāl, ka iepakojums vairs nav izmantojams preces drošai transportēšanai un uzglabāšanai;

2. ja precei, kas ir bijusi oriģinālajā iepakojumā nav saglabāts oriģinālais iepakojums;

3. ja precei nav saglabāta sākotnējā kvalitāte;

4. ja prece vizuāli ir bojāta (tai skaitā mehāniski bojājumi, bojājumi, kas radušies preces uzglabāšanas un transportēšanas gadījumā);

5. ja patērētājs nevar SIA 1tehnika.lv uzrādīt preci tās sākotnējā komplektācijā;

6. patērētājs ir veicis mehānisku iejaukšanos precē;

7. prece ir tikusi lietota.

Gadījumā, ja puses vienojas par preces atgriešanu, bet patērētājs nav saglabājis preces oriģinālo iepakojumu SIA 1tehnika.lv ir tiesīgs samazināt patērētājam izmaksājamo naudas summu, iepriekš par to brīdinot patērētāju.

Katrai precei ir ražotāja noteiktais garantijas termiņš, bet ne mazāks par Latvijas Republikas likumdošanā noteikto. Pārdevējs kopā ar preci piegādā patērētājam preces garantijas noteikumus un lietošanas noteikumus valsts valodā.

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja tiek uzrādīti:
- pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme vai kvīts);
- ražotāja vai izplatītāja garantijas karte (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
- pašrocīgi mēģināts novērst bojājumu;
- bojājums,kas radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
- bojājums būs radies, precē iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem,kukaiņiem vai grauzējiem;
- prece netika izmantota saskaņā ar tās paredzētās lietošanas mēŗķi;
- bojājums,kas radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ;
- ja Pircējs neveic regulāru preces apkopi;
- prece izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).

SIA 1tehnika.lv norāda, ka pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.1tehnika.lv neuzglabā. SIA 1tehnika.lv norāda, ka mājas lapā publicētie augstākminētie noteikumi ir distances līguma neatņemama sastāvdaļa